Μενού Κλείσιμο

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιδότηση νεοφυών / καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή επιδότησης  (κεφάλαιο κίνησης). Στόχος είναι να στηριχθεί η οικονομία λόγω των  επιπτώσεων της νόσου COVID-19, ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μην απωλεσθούν περαιτέρω θέσεις εργασίας στο εγγύς μέλλον.

 

Ωφελούμενοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της Δράσης για την επιδότηση είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», ή θα έχουν εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και έως τις 30.09.2021 δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης / RIS3) και στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.

 

Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3 της παρούσας πρόσκλησης

– Αγροδιατροφή,

– Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,

– Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

– Ενέργεια,

– Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή,

– Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),

– Υλικά – Κατασκευές,

– Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

 

Προϋπολογισμός Πράξεων και επιχορήγηση

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι δυνητικώς ωφελούμενες επιχειρήσεις δύνανται να επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των δαπανών του οποίου  θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής για την λήψη της επιδότησης

Οι δυνητικώς ωφελούμενες  επιχειρήσεις  πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gov.gr που συστάθηκε και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/Τμήμα Γ’ Καινοτομίας,
 • η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3,
 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
 • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020,
 • να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με την προκήρυξη.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτή διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ / Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
 • να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, (εφ’ όσον είναι υποκείμενες), για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020,
 • το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση να μην υπερβαίνει σε συνολική ονομαστική αξία το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

 

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με:

 • την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ,
 • τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης,
 • και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000 ευρώ δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού.

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Διάρκεια υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης  θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής για την λήψη επιδότηση νεοφυών επιχειρήσεων ορίζεται η 29/10/2021.

 

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  απο έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για να λάβεις επιδότηση για την νέα σου επιχείρηση.

 

Δες όλα τα ενεργά προγράμματα επιδότησης