Μενού Κλείσιμο

Νέο πρόγραμμα

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027/ΕΣΠΑ

Η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρ​ήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την  ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.​
 

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση, συνεπώς απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αναλυτική και ρεαλιστική τεκμηρίωση σύνδεσης του επενδυτικού σχεδίου και των προτεινόμενων δαπανών με τις περιοχές παρέμβασης της Περιφερειακής Απόληξης που αυτές τελικά θα εξυπηρετήσουν, καθώς και με τον ΚΑΔ επένδυσης).

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3).

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:

 • Η ενίσχυση και διαφοροποίηση των εμπεδωμένων κλάδων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητάς τους προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας
 • Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την εισαγωγή τεχνολογικής και οργανωσιακής καινοτομίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Η βελτίωση βασικών δεικτών ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
 • Η βελτίωση ικανοτήτων των επιχειρήσεων με στόχο την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας
 • Η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών
 • Η αύξηση της απασχόλησης

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2024 έως 22/5/2024

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μόνο.

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
 • Έμμεσες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) δεν είναι επιλέξιμες.

Προϋπολογισμός 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως 400.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022), με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000€.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου