Μενού Κλείσιμο

Νέο ΕΣΠΑ για ίδρυση νέων επιχειρήσεων – Αναμένεται σύντομα

Η παρούσα Δράση Ενίσχυσης Νέων  Επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων (πλήν του τουρισμού).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 100.000.000€. 

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από € 30.000 έως € 400.000 στον τομέα της μεταποίησης και από € 15.000 έως € 100.000 στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών (με επιφύλαξη μέχρι την έκδοση της επίσημης πρόσκλησης της Δράσης).

Αναμενόμενη Επιδότηση 50%

Περίοδος υποβολής αιτήσεων (όπως έχει ανακοινωθεί) : 3ο τρίμηνο2023 έως εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Λειτουργούν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.,
  Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011
 • Θα δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης μία περιφέρεια
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis)

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και
  ύδατοςΜεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μισθολογικό Κόστος & Έμμεσες Δαπάνες
Βασική προυπόθεση κατά την υποβολή είναι η εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής.

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται με βάση το πρόγραμμα για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έτρεχε παλαιότερα.

Οι δαπάνες που θα επιδοτηθούν καθώς επίσης και όροι και δικαιολογητικά θα σας κοινοποιηθούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Αναμένεται
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών: Μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου