Μενού Κλείσιμο

ΕΣΠΑ Επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Μάνης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020

Ανοιχτό απο 26/5/2021 έως 27/09/2021 – ΚΛΕΙΣΤΟ

Η Δράση αποσκοπεί στην επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Μάνης απο το ΕΣΠΑ ΠΕΠ Πελοποννήσου  2014-2020.  Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 1.000.000,00 €.

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια απο 10.000€ έως 75.000€ με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 70% .

Οι τουριστικές δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι ξενοδοχεία, καταλύματα, χώροι κατασκήνωσης, ενοικίαση οχημάτων, ταξιδιωτικά γραφεία/πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδίων, οργανωση συνεδρίων κ.α.

Δικαιούχοι της επιδότησης τουριστικών επιχειρήσεων

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις : οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
   Δικαίωμα υποβολής έχουν :
   α) νομικά πρόσωπα ή
   β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους1 κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Προυποθέσεις για την λήψη επιδότησης

 1. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 2. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης
 3. Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις.
 4. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν κατόπιν της σύστασής τους νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη,
  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 5. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΝΕΠΑ, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.
 6. Να αναπτύσσουν ή να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτο (συστέγαση), ή ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.
 7. Να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή Β (νέες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεις).
 8. Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης / επένδυσης θα μεριμνήσουν για της κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης  ατόμων με αναπηρία.
 9. Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την προκήρυξη.
 10. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 11. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος, να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.
 12. Να διατηρούν την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 13. Το προς ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν πρέπει να έχει περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης για επιδότηση:

 • Επιχειρήσεις που εντάσσονται (υφιστάμενες και νέες) ή σκοπεύουν να ενταχθούν (υπό σύσταση) σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Π.χ. franchise, shop in shop κτλ
 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους.
 • Μεγάλες επιχειρήσεις, ήτοι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κτιριακά
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Λογισμικό
 4. Πιστοποιήση προιόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 5. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 6. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
 7. Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας
 8. Λειτουργικές δαπάνες

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο  Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  www.ependyseis.gr

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  απο έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για να λάβεις επιδότηση για την νέα σου επιχείρηση.

Δες όλα τα ενεργά προγράμματα επιδότησης