Μενού Κλείσιμο

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο

Η δράση «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενώ γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

Ο συνολικός προυπολογισμός του προγράμματος είναι 4.000.000€. Ο μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός ανα επενδυτικό σχέδιο είναι 100.000€

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
 • 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι:

 1. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
 2. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
 3. Υπο σύσταση επιχειρήσεις

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ πρίν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Για τις υπο σύσταση ο ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει πρίν την πρώτη εκταμίευση.

Η επιδότηση των δαπανών ορίζεται στο 75% του κόστους ενώ οι δαπάνες  νέου προσωπικού επιδοτούνται κατα 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα / εξοπλισμός
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Επαγγλματικό όχημα
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Εκπαίδευση προσωπικού ή εταίρου
 • Προβολή / προώθηση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη επένδυσης
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Προμήθεια αναλωσίμων και Ά υλών
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη . πιστοποίηση, διασφάλιση ποιότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ήτοι 11/2/2022.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Ως ελάχιστη βαθμολογία ενός σχεδίου ορίζεται το 55. Από εκεί και πάνω θα εγκριθούν τα έργα κατά βαθμολογική κατάταξη έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου γίνεται στο Πληροφoριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  από έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να δούμε την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σου.