Μενού Κλείσιμο

Νέο πρόγραμμα Επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αφορά την επιδότηση ποσού 14.800€ σε άνεργους που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 €.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης ανέργων για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δικαιούχοι

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (23/2/2022) και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
 • Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (δικαιούχοι μεταξύ 18 έως 65 ετών).
 • Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008).
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 • Ο δικαιούχος να μην λαμβάνει σύνταξη γήρατος από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

Δεν εντάσσονται

 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών),
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση.

Νομική μορφή νέας επιχείρησης

Ατομική επιχείρηση / ΕΠΕ / ΟΕ / ΕΕ / ΙΚΕ / Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄32)

Ο άνεργος που είναι δικαιούχος θα πρέπει να κατέχει το 51% τουλάχιστον του εταιρικού μεριδίου σε περίπτωση εταιρείας και να είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος.

Δαπάνες

Το κατ’ αποκοπήν ποσό των 14.800€ με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι δικαιούχοι, που θα επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για δαπάνες οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:

 1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου,
 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.),
 4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
 6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,
 7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης,
 8. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) απο το ΕΣΠΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Έναρξη υποβολών: 02/03/2022  13:00 μ.μ.

Λήξη υποβολών: 06/05/2022  15:00 μ.μ.


ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εάν διαθέτεις δελτίο ανεργίας σε ισχύ στις 23/2/2022 και σε ενδιαφέρει να ανοίξεις την δική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επικοινώνησε άμεσα μαζί μας για να δούμε πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε να το καταφέρεις με την βοήθεια του ΕΣΠΑ και της επιδότησης των 14.800€.


Δές όλα τα ανοιχτά προγράμματα επιδότησης απο το ΕΣΠΑ.