Μενού Κλείσιμο

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Πειραιά που επλήγησαν απο τον COVID-19 με την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Σκοπός της δράσης είναι η επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης είναι ίση με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

ΚΛΕΙΣΤΟ

Δικαιούχοι

 1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τον ορισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τα πεδία  να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000,00 €
 7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
  • Ανώνυμη Εταιρία,
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
  • Ομόρρυθμη Εταιρία,
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
  • Ι.Κ.Ε,
  • Ατομική Επιχείρηση,
  • Ν.Ε.Π.Α.,
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
  • Συνεταιρισμός,
  • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013,
  • Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών,
  • Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993,
  • Κοινωνία Αστικού Δικαίου,
  • Ναυτικές Εταιρείες
  • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο,
  • Συμπλοιοκτησία.
 9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)
 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 11. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Εάν βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης απόφασης ένταξης για χρηματοδότηση στην εν λόγω Δράση, να δεσμευτούν ότι αποδέχονται την ένταξη σε μία μόνο εκ των δύο και θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες-εφόσον απαιτηθεί και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης-για να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρηματοδότηση και από τις δύο δράσεις (αποφυγή διπλοχρηματοδότησης) (Υ.Δ. σύμφωνα με το υπόδειγμα Ε΄ του Παραρτήματος V). Για τον έλεγχο του σημείου αυτού θα γίνει και ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Επιδότηση

Η επιδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Ειδικά για τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα, προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του εντύπου Ε3 του έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 και του δηλωθέντος ποσού του πεδίου ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’ του εντύπου Ν του έτους (χρήση 2019) πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στα έξοδα του Πίνακα 2Δ του Εντύπου Ν, ποσό στο πεδίο ‘‘Ανέγερση ακινήτων’’ τότε αυτό αφαιρείται από το σύνολο των εξόδων του εντύπου Ν. Για το σύνολο των επιλέξιμων νομικών μορφών, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 20.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 20.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 1.500,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Αίτηση

Οι αιτήσεις για την λήψη επιδότησης για κεφάλαιο κίνησης  θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.  

Περίοδος υποβολών: 16/06/2021 έως 01/10/2021

ΔΩΡΕΑΝ προέλεγχος επιχείρησης.  Υποβολή αίτησης επιδότησης και διαχείριση του σχεδίου  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  απο έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και μην χάσετε την ευκαιρία επιδότησης για κεφάλαιο κίνησης  επιχειρήσεων στον Πειραιά.