Μενού Κλείσιμο

Νέο ΕΣΠΑ 2023 για επιδότηση υφιστάμενων επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία & Πελοπόννησο

Η Δράση με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 20.000.000€ και στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από € 20.000 έως € 100.000.

Επιδότηση ΕΣΠΑ 70%

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

-Να λειτουργούν νόμιμα και με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή

-Να μην έχουν επιδοτηθεί απο άλλο πρόγραμμα

-Να επενδύσουν σε επιλέξιμη δραστηριότητα (δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ )

-Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. 

Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30% το οποίο και θα πρέπει να αποδειχτεί οτι είναι διαθέσιμο κατα την υποβολή.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Υφιστάμενες και Υπο Σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 •  Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 •  Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
 •  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 •  Μεταφορικά Μέσα ηλεκτρικά 
 •  Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας  σε ποσοστό τουλάχιστον 30%  και αύξηση των θέσεων απασχόλησης τουλάχιστον κατα 1 μονάδα.

Οι νέες και υποσύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:

➢Ατομική Επιχείρηση
➢Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
➢Ετερόρρυθμη Εταιρεία(Ε.Ε.)
➢Ετερόρρυθμη Εταιρεία(Ε.Ε.) κατά μετοχές
➢Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
➢Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)
➢Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.)
➢Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
➢Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.)
➢Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε)
➢Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
➢Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)
➢Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ)
➢Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 8/2/2024
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών: 8/4/2024

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση και όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν μετά την ημερομηνία λήξης υποβολών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου