EasyΜind Consulting

Επιδότηση επιχειρήσεων ΚΑΛΟ στην Κρήτη
Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ) στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Δράση «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027 και έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς :

 • τουρισμός εμπειρίας και γενικότερα υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου,
 • αγροδιατροφή – γαστρονομία
 • υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση 
 • φυσικό περιβάλλον & πράσινες τεχνολογίες 
 • κυκλική οικονομία
 • οικοτεχνία / χειροτεχνία
 • πολιτιστική – δημιουργική βιομηχανία

Προϋπολογισμός: 2.000.000€

Δικαιούχοι

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο, που έχει (ή θα έχει σε περίπτωση υπό σύσταση φορέα) έδρα καθώς και εγκατάσταση στην Περιφέρεια Κρήτης, εκπληρώνει την υποχρέωση ως φορέας Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με το Ν. 4430/2016, υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις της Μικρής ή πολύ μικρής Επιχείρησης και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την καλή εκτέλεση του έργου.

Οι υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. κατόπιν της δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης και πριν την υποβολή της αίτησής τους στην δράση.

Οι υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο να έχουν συσταθεί πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επίσης  λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016). 

Και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιστοποιητικό μέλους για το τρέχον έτος (το πιστοποιητικό μέλους αφορά φορείς με εγγραφή στο Μητρώο πάνω από ένα έτος).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 € έως και 70.000 €

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 100% του προϋπολογισμού.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε μία οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών (σε κυλιόμενη ημερολογιακή βάση).

Προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων (Δικαιούχοι Α & Β) της Δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως εκ τούτου το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο διαφορετικό από αυτόν της κατοικίας τους (κύριας ή δευτερεύουσας). Σημειώνεται ότι στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορεί να δηλωθεί η τωρινή εγκατάσταση εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση. Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της εγκατάστασής του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Στις περιπτώσεις που λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασίας δεν απαιτείται σταθερός επαγγελματικός χώρος, δίνεται η δυνατότητα χρήσης hub ή επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας.

Σημειώνεται επίσης ότι:

 • Κάθε δυνητικός Δικαιούχος υποβάλλει μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση επί ποινή απόρριψης όλων των αιτήσεών του.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση του Δικαιούχου σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση των ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης δίνεται η δυνατότητα συστέγασης με συναφή σύλλογο ή σωματείο, εφόσον υπάρχει σχετική πράξη παραχώρησης χώρου και προσδιορίζεται με σαφήνεια το ποσοστό (%) των εξόδων το οποίο αφορά στην ΚΟΙΝΣΕΠ.

Τι χρηματοδοτείται

 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ)
 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή, δικτύωση κ.α.).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο υποβολής Χρηματοδότησης στο Παράρτημα Ι) και συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω ΟΠΣΚΕ είναι συγκριτική.

Περίοδος υποβολής

από 10/07/2024 έως 25/09/2024 και ώρα 15:00.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου

Scroll to Top