Μενού Κλείσιμο

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στην Δυτική Ελλάδα

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αφορά στην επιδότηση επιχειρήσεων στην Δυτική Ελλάδα, οι οποίες επλήγησαν απο την πανδημία,  με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ανάλογα με τα έξοδα του 2019.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» ανέρχεται στο ποσό των 20.000.000€.

Δικαιούχοι:

 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Α: Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, εξαιρουμένων των μισθωτών με παράλληλη δραστηριότητα) με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θα πρέπει να είναι μέλη στο αντίστοιχο επιστημονικό επιμελητήριο ή Σύλλογο Δημοσίου Δικαίου της ειδικότητας τους.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β1: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο των 15.000€.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β2: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 15.000€ και μικρότερο των 50.000€.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β3: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 50.000€.

Το συνολικό ποσό εξόδων προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών του εντύπου Ε3 της χρήσης 2019: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με έδρα ή υποκατάστημα).
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020 και να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2020.  Εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 1/1-31/12/2020 έως και την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0103-6 και τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Β1, Β2, Β3 να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
  • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων
   φιλοξενίας.
  • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.
  • Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων.
 • Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σχέση με αυτόν του έτους 2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών για το έτος 2019 το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και μέγιστο 300.000€.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

 • Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και
 • Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
 • Να έχουν υποβάλει για το 2020 είτε φορολογική δήλωση (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2020) ή το σύνολο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2 για το έτος 2020), που έχουν υποβληθεί/τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:

 • 800 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α
 • 1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
 • 3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
 • 5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr απο 09/08/2021 έως και 15/10/2021.

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  απο έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για μια ΔΩΡΕΑΝ προ αξιολόγηση αίτησης.