Μενού Κλείσιμο

Επιδότηση ΟΑΕΔ – Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία για πρώην αυτοαπασχολούμενους

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΩΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ  πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα έως 31/12/2021.  Προσοχή αφορά μόνο ανέργους που είχαν επιχείρηση στο παρελθόν και όχι απλούς ανέργους!

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Δικαιούχοι 

 1. Έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως 31/12/2021.
 2. Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους,  σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
 3. Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα απο 1/1/2022 έως 08/3/2022.
 4. Έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης 9/3/2022 και µετά. Δικαιούχοι είναι και όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα έναρξη επιχείρησης και είναι άνεργοι (πρώην αυτοαπασχολούμενοι).
 5.  Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή να έχει προβεί σε ρύθμιση. Αποδεικνύεται με την λήψη Βεβαίωσης απο το ΕΦΚΑ.
 6. Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι µε τους όρους της ρύθμισης.
 7. Έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ),
 8.  Έίναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και
 9. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 10.  Έχουν περάσει απο την διαδικάσία εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προ έγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στην επιδότηση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως µέλη νομικών οντοτήτων, µε µία από τις ακόλουθες νομικές µμορφές:

 • Ομόρρυθμή Εταιρεία (ΟΕ),
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους,
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
 • Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Η επιδότηση που δίνεται είναι έως 20.000 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης και λήψη επιδότησης για άλλους 12 μήνες με επιπλέον επιδότησης έως 8.000 ευρώ. Για εταιρικές μορφές με περισσότερους δικαιούχους η επιδότηση φτάνει τις 36.000€.

Δεν εντάσσονται  επιχειρήσεις franchise, εποχικές, σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημοσίας χρήσης, που θα λειτουργούν αποκλειστικά μετά τις 10μμ, οι συστεγαζόμενες, αυτοαπασχολούμενοι αμοιβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών και όσοι έχουν πάρει επιδότηση ξανα απο τον ΟΑΕΔ απο το 2008 και μετά.

Επιδοτούνται

 • Λειτουργικά έξοδα όπως ενοίκια, δαπάνες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεφωνίας και κάθε δαπάνη που είναι λειτουργικό έξοδο.
 • Αμοιβές τρίτων, όπως αμοιβή λογιστή, αμοιβή συμβούλου, αμοιβή νομικού κτλ. για ένα έτος.
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων που έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία – εταίρων , τρέχουσες αλλά και ανεξόφλητες.
 • Πλήρες μισθολογικό κόστος για πρόσληψη νέου προσωπικού.
 • Αποσβέσεις παγίων.

Οι δαπάνες που αναφέρονται επιδοτούνται 100%.

Με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να απορροφηθούν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις (αναμένεται το ΦΕΚ):

 • Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
 • Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
 • Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το διάστημα που θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/12/2021
 • Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
 • ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 1. Ηλεκτρονική αίτηση-υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στον ΟΑΕΔ.
 2. Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια :
  • Πληρότητα Αίτησης
  • Σαφής περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερόμενου µε το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκής τεκμηρίωση µε ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης.
  • Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας µε τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 3. Υπαγωγή

 

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  από έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να δούμε την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σου.