Μενού Κλείσιμο

ΕΣΠΑ Νέα Δράση Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία από το ΠΕΠ Πελοποννήσου

ΑΝΟΙΧΤΟ για υποβολές απο 29/03 εως και 29/06

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού. Με την παρούσα δράση, επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά ( στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, σε περιοχή παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας καθώς και το Δήμο Τρίπολης πλην του αστικού του ιστού, και η οποία επιλέχθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων των τοπικών φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου).​

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 2.5 εκ. ευρώ.

Ο προυπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται απο 50.000€ έως 300.000€. Τα ποσοστά ενίσχυσης με δημόσια χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι  65% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 35% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου είναι Ιδιωτική Συμμετοχή.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

 • Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), υφιστάμενες ή νεοσύστατες που έχουν ως αντικείμενο οικονομικές δραστηριότητες μεταποίησης & τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της παρούσας πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση, εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Το επενδυτικό Σχέδιο θα αφορά μόνο στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει)και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου (ως επιλέξιμου) Επενδυτικού Σχεδίου, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε και με δανεισμό.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: «Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης»,

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για την παρούσα Δράση διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Κατηγορία Β. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Κάθε επιχείρηση υποβάλλει μια αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά για το σύνολο των εγκαταστάσεων / υποκαταστημάτων που διαθέτει (μια αίτηση ανα ΑΦΜ).

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 29.03.2021 και λήγει την 27.05.2021

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς ενίσχυση θα αφορούν, ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 1. Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές / υποστηρικτικές δραστηριότητες)
 2. Παραγωγή/Επεξεργασία προϊόντα Διατροφής / αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση)
 3. Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 4. Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας, μέταλλα, χημικές ουσίες και προϊόντα κλπ)
 5. Επεξεργασία μετάλλων
 6. Χαρτοποιία
 7. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 8. Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού
 9. Δομικά Υλικά
 10. Ορυχεία – Λατομεία
 11. Διαχείριση αποβλήτων
 12. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 13. Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Κτιριακά, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Πιστοποίηση προιόντων/ υπηρεσιών
 • Προβολή – προώθηση- δικτύωση
 • Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγική διαδικασία

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των ενισχυόμενων Επενδυτικών Σχεδίων είναι 24 μήνες από την απόφαση επιχορήγησης.

Για την έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει το σύνολο ή μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότησής του.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά την ολοκλήρωση των υποβολών και με βάση κριτήρια αξιολόγησης. Θα εγκριθούν επενδυτικά σχέδια με την σειρά της βαθμολογικής τους κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού.

Αίτηση υποβολής φακέλου και διαχείριση του σχεδίου μετά την έγκριση  οικονομικά, έγκυρα και υπεύθυνα  απο έμπειρο σύμβουλο για την ορθότητα του φακέλου και την τήρηση όλων των προδιαγραφών. 

Επικοινώνησε μαζί μας για να λάβεις επιδότηση για την νέα σου επιχείρηση.

Δες όλα τα ενεργά προγράμματα επιδότησης