EasyΜind Consulting

Εξοικονομώ – Επιχειρώ 2024
Εξοικονομώ - Επιχειρώ 2024

 

Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμβάλει στον συνολικό στόχο μείωσης της ετήσιας κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380GWh, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη  μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 90% CO2eq, που αντιστοιχεί σε μια μέση μείωση του GHG κατά 35%.

Προϋπολογισμός: 176.750.000€

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31/12/2020 στους κλάδους του εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή  υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις  του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών   ή  αυτά που  δεν  έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση , δεν ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες:

 • Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

Προυποθέσεις Ένταξης

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ» αποτελεί:

 • Να έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του/ων κτιρίου/ων, που περιλαμβάνονται στο ΕΣ, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013, και να προκύπτει από αυτό,

i./ ότι το κτίριο/α κατατάσσεται/ονται στην υφιστάμενη κατάσταση σε κατηγορία από Γ έως και Η &

ii./ ότι επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του ΕΣ, αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ, τουλάχιστον κατά δύο (2) ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση). Για τον υπολογισμό της ενεργειακής αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες δεν συνυπολογίζεται η συνεισφορά εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και ΣΗΘΥΑ. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη Δράση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ είναι οι παρακάτω:

 – Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά της.

 – Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να δηλώσει ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται υποχρεωτικά η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

 – Να μην είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Στην περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται να δηλωθεί ότι και η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική.

 – Να μην εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων σε βάρος της επιχείρησης (αρχή Deggendorf).

 -Να υποβάλει μία (1) και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης (παρέχεται η δυνατότητα για αναβάθμιση σε περισσότερα από ένα κτίρια/ κτιριακές μονάδες εντός της ίδιας Περιφέρειας στη ίδια αίτηση (ΑΦΜ), αρκεί να είναι διακριτά τα στοιχεία του κάθε κτιρίου/ κτιριακής μονάδας στην πρόταση).

 -Να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

 – Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 – Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, 

 – Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με το αίτημα ένταξης στη Δράση και μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κτιριακές παρεμβάσεις και δαπάνες.

 – Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Η Έναρξη Εργασιών επένδυσης ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 23 του Κανονισμού (ΕΕ)651/2014 (βλέπε ορισμό του όρου στον Πίνακα Επεξήγησης Γενικών όρων και συντμήσεων).

Τι χρηματοδοτείται

 

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν είναι:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών (προμήθεια υλικών, δαπάνες τοποθέτησης)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής (αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού παραγωγής ή/και προμήθεια νέου)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας & σε τελικούς ενεργειακούς καταναλωτές (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα
 • Εγκατάσταση Building Energy Management System
 • Εγκατάσταση Energy Management System
 • Αμοιβή Ενεργειακού Ελεγκτή/ Ενεργειακού Επιθεωρητή
 • Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
 • Αμοιβή συμβούλων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του/ων κτιρίου/ων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ή της Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου ανάλογα με τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

 – δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € για τον κλάδο του Τουρισμού.

 – δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 € για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών/ υποστηρικτικών εργασιών στο σύνολό τους δε δύναται να υπερβαίνουν το 7% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000 €.

Πέραν των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,80 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ή από την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου.

Οι εντάσσεις ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης εκτός από  μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, έχουν ως ακολούθως:

Μέγεθος επιχείρησης \ Τύπος επιχείρησηςΔαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 Άρθρο 38Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεγάλες/ Πολύ Μεγάλες/ Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής   υπηρεσιών   και   οι   οποίες   εκμεταλλεύονται   κατόπιν   σχετικών   συμβάσεων   άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).30%40%
Μεσαίες40%
Μικρές και πολύ Μικρές50%

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξάνεται κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις εντός ενισχυόμενων περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις εντός ενισχυόμενων περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027.

Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο δεν είναι επιλέξιμες.

Μέγεθος επιχείρησης \ Τύπος επιχείρησηςΔαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 Άρθρο 38α)Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεγάλες/ Πολύ Μεγάλες/ Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής   υπηρεσιών   και   οι   οποίες   εκμεταλλεύονται   κατόπιν   σχετικών   συμβάσεων   άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).45%40%
Μεσαίες55%
Μικρές και πολύ Μικρές65%

Για τις περιοχές που δεν ανήκουν στα στοιχεία α) και γ) του άρθρου 107 της Συνθήκης, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 15%.

Όταν η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ή την αντικατάσταση ενός μόνο τύπου δομικού στοιχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 25 %.

Όταν η ενίσχυση για επενδύσεις σε κτίρια, οι οποίες πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που χαρακτηρίζονται ως ενωσιακά πρότυπα, χορηγείται λιγότερο από 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος των ενωσιακών προτύπων, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % των επιλέξιμων δαπανών όταν η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ή την αντικατάσταση ενός μόνο τύπου δομικού στοιχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, και το 20 % σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Ώς ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:     

 • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
 • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis, η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος,

 

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.07.2025.

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα : https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου άμεσης αξιολόγησης.

Περίοδος υποβολής

από 12/3/2024 έως 15/05/2024.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την επένδυση σας και να προετοιμάσουμε έγκυρα και έγκαιρα τον φάκελο του έργου

Scroll to Top